Home / Huyền Trang

Huyền Trang

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 18: Dấu trọng âm trong danh từ ghép dài

A. – Một số hợp chất được tạo thành từ 3 phần. Chúng có thể có hai hoặc ba từ, và đôi khi từ thứ nhất và từ thứ hai được nối với nhau bằng dấu gạch ngang: desktop publishing          central nervous system                                 left-luggage officepart:         1    2 …

Xem Blog

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Bar Chart

ou should spend about 20 minutes on this task. The chart below shows the number of men and women in further education in Britain in three periods and whether they were studying fulltime or part-time. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. …

Xem Blog