Home / Uncategorized / Ôn tập Hóa 12 bài Lý thuyết về Protein – HocHay

Ôn tập Hóa 12 bài Lý thuyết về Protein – HocHay

Khái niệm và phân loại

 

Khái niệm

Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

Phân loại

– Protein đơn giản: được tạo thành chỉ từ các α-amino axit 

– Protein phức tạp: được tạo thành từ các protein đơn giản kết hợp với các phân tử không phải protein như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat…

Tính chất của Protein

 

Tính chất vật lý

a) Hình dạng và tính tan

Hình dạng

Dạng sợi

Dạng cầu

– keratin (trong tóc)

– miozin (trong cơ)

– fibroin (trong tơ tằm)

– anbumin (trong lòng trắng trứng)

– hemoglobin (trong máu)

 

Tính tan trong nước

Không tan

Tan tạo dung dịch keo

 

b) Sự đông tụ:

– Khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ vào dung dịch protein thì protein sẽ đông tụ lại.

Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân:

 – Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng hoặc xúc tác enzim 

– Sản phẩm: các α-amino axit

b) Phản ứng màu:

Thuốc thử

Anbumin (lòng trắng trứng)

HNO3 đặc

Kết tủa vàng

Cu(OH)2

Phức chất màu tím (phản ứng màu biure)

 

Bài tập ứng dụng

Trung tâm học tiếng Anh online, luyện thi tiếng Anh giao tiếp HocHay: https://hochay.com/hoa-lop12/hoa-12-chuong-3-bai-6-ly-thuyet-ve-protein-hochay-783.html

Câu 1: Protein nào sau đây có trong lòng trắng trứng ?

A. Fibroin.

B. Anbumin.

C. miozin.

D. hemoglobin.

Câu 2: Dung dịch albumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây

A. HCl                           

B.  NaCl                    

C. NaNO3            

D. KNO3

Câu 3: Trong các chất sau, chất nào tan được trong nước ?

A. keratin.

B. miozin

C. fibroin.

D. anbumin.

Câu 4: Sự kết tủa protein bằng nhiệt độ được gọi là

A. sự trùng ngưng protein.

B. sự ngưng tụ protein.

C. sự phân hủy protein.

D. sự đông tụ protein.

Câu 5: Khi nhỏ axit HNO3 đậm đặc vào dd lòng trắng trứng đun nóng hỗn hợp thấy xuất hiện:…(1)…, cho đồng (II) hiđroxit vào dd lòng trắng trứng thấy màu..(2)…xuất hiện

A. (1) kết tủa màu vàng, (2) xanh

B. (1) kết tủa màu xanh, (2) vàng

C. (1) kết tủa màu trắng, (2) tím

D. (1) kết tủa màu vàng, (2) tím

Đáp án:

1 B
2 A
3 D
4 D
5 D

Tuyển sinh năm học 2020

#hoalop12 #aminoacid #acidamin #baitapphanung #phanunghoahoc #disaccharide #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Học giỏi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *