Home / Uncategorized / Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 18: Dấu trọng âm trong danh từ ghép dài

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 18: Dấu trọng âm trong danh từ ghép dài

Word structure and stress - ppt video online download

A.

– Một số hợp chất được tạo thành từ 3 phần. Chúng có thể có hai hoặc ba từ, và đôi khi từ thứ nhất và từ thứ hai được nối với nhau bằng dấu gạch ngang:

desktop publishing          central nervous system                                 left-luggage office
part:         1    2             3            1             2            3                                  1      2         3

B

– Rất nhiều từ ghép 3 từ có dấu trọng âm phụ ở phần đầu và dấu trọng âm chính ở phần thứ 3:

,first-degree’burns                      ,three-point ‘turn         ,cheque-book ‘journalism

– Những từ ghép 2 từ có dấu trọng âm ở phần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu chúng được viết thành từ ghép 3 từ thì dấu trọng âm chính sẽ nằm ở phần thứ 3:

two-part: ‘ballroom                                        ‘desktop

three-part: ballroom ‘dancing                    ,desktop ‘publishing

Ví dụ khác: ,cheque-book; ‘journalism; ,hairpin ‘bend; ,rush hour ‘traffic

 

– Với những từ ghép 3 từ, 2 phần đầu (thường liên kết với nhau bằng dấu gạch ngang) đóng vai trò như 1 tính từ để mô tả phần thứ 3:

,state-owned ‘industry (the industry is state-owned)

,closed-circuit ‘television (the television is closed-circuit)

Ví dụ khác: ,ball-point ‘pen; ,button-down ‘collar; first-degree ‘burns; drop-down ‘menu; ,semi-detached ‘house; ,wide-angle ‘lens

– Lưu ý: Các từ ghép bắt đầu bằng một con số cũng có dấu trọng âm tương tự:

,ten-pin ‘bowling                             ,one-man ‘band                               ,one-parent ‘family         ,two-horse ‘race

C

– Những từ ghép có 3 phần khác có dấu trọng âm phụ ở phần đầu tiên và dấu trọng âm chính ở phần thứ 2:

school ‘leaving age                      ,left-‘luggage office                    ,parent-‘teacher association

– Những từ ghép 2 từ có dấu trọng âm chính ở phần thứ 2. Tuy nhiên, nếu chúng được viết thành từ ghép 3 từ thì dấu trọng âm chính vẫn sẽ nằm ở phần thứ 2:

two-part:             ,washing-‘up                      ,central ‘heating

three-part:         ,washing-‘up liquid          ,central ‘heating system

Ví dụ khác: ,hard-‘luck story; ,C’D player; ,wild-‘goose chase

– Với một số từ ghép 3 từ: phần đầu tiên với dấu trọng âm phụ được thêm vào một cụm từ ghép 2 từ với dấu trọng âm ở phần đầu:

‘carriageway      and: ,dual ‘carriageway

Ví dụ khác: armoured person’nel carrier; ,safety de’ posit box; ,travelling ‘salesman; white ‘blood cells

D.

– Một số từ ghép 3 phần có dấu trọng âm chính ở phần đầu. Hầu hết những từ này có dấu trọng âm phụ ở phần thứ 3:

‘no-man’s land                                 ‘real estate ,agent          ‘pick-up ,truck

Ví dụ khác: ‘fallout ,shelter; ‘greenhouse effect; ‘sell-by ,date; ‘housewarming ,party; ‘payback ,period; ‘windscreen ,wipers; ‘sister-in-law (brother-in-law, etc.)

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Hóa 12 – Chương 3 – Bài 2: Phương pháp giải bài tập phản ứng của Amin – HocHay

Phương pháp so sánh tính base của Amin   Cấu trúc phân tử của amoniac …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *