Home / Uncategorized

Uncategorized

Ôn tập Hóa 12 bài Lý thuyết về Protein – HocHay

Khái niệm và phân loại   Khái niệm Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Phân loại – Protein đơn giản: được tạo thành chỉ từ các α-amino axit  – Protein phức tạp: được tạo thành từ các protein …

Xem Blog

Hóa 12 – Chương 2 – Bài 4: Phương pháp giải bài tập phản ứng – HocHay

Phản ứng tráng gương Định nghĩa: Phản ứng tráng gương là phản ứng đặc trưng của những chất có nhóm chức anđehit tác dụng với Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 sinh ra Ag bám vào thành bình tạo lớp gương sáng. Viết phương trình phản ứng Tráng gương trực tiếp  C6H12O6   →   2Ag …

Xem Blog